PROJEKT

Pobierz Regulamin w formacie PDFRegulamin udostępniania dokumentów

członkom Spółdzielni Mieszkaniowej ?Skarpa Marymoncka? w Warszawie


§1.

Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej ?Skarpa Marymoncka? w Warszawie zwanej dalej Spółdzielnią określonego w § 10 Statutu Spółdzielni oraz w art. 18 § 2 pkt. 3 i § 3 Ustawy z dnia 16.09.1982 r. - Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848) i w art. 81 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j.: Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1116) prawa do otrzymania kopii dokumentów Spółdzielni oraz prawa wglądu do dokumentów Spółdzielni.

§2.

Każdy członek Spółdzielni ma prawo do:

 1. nieodpłatnego otrzymania odpisu statutu i regulaminów, uchwalonych na podstawie statutu,

 2. nieodpłatnego zaznajamiania się z dokumentami wymienionymi poniżej, nieodpłatnego fotografowania poniższych dokumentów, odpłatnego otrzymania kopii poniższych dokumentów:

 1. uchwał organów Spółdzielni,

 2. protokołów obrad organów Spółdzielni,

 3. protokołów lustracji,

 4. rocznych sprawozdań finansowych,

 5. umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi i faktur.


§3.

 1. Oryginały uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, umów zawieranych z osobami trzecimi i faktur udostępniane są członkowi do wglądu (w tym ewentualnie zrobienia przez członka fotografii) wyłącznie w siedzibie Spółdzielni, we wtorki i czwartki w godzinach przyjęć Biura Spółdzielni, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lub ich kopie udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku składanego w Biurze Spółdzielni (osobiście lub listownie) na formularzu udostępnianym członkom w Spółdzielni. Wzór formularza i stanowiącego jego integralną część oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności związanej z uzyskaniem dokumentacji i danymi.

 3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonywane są odpłatnie - zgodnie z zasadami i stawkami określonymi uchwałą RN.

 4. Spółdzielnia informuje członka telefonicznie lub drogą elektroniczną na numer lub adres wskazany we wniosku - w terminie 14 dni roboczych od dnia jego otrzymania o wyznaczonym terminie i godzinach udostępnienia/przygotowania kopii/ dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 5. Udostępnianie członkowi dokumentów, o których mowa w ust. 1 może nastąpić:

 1. po uprzedniej weryfikacji tożsamości członka na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (chyba że dany członek Spółdzielni jest osobiście znany osobie udostępniającej akta),

 2. po okazaniu potwierdzenia wniesienia opłat o których mowa w ust. 3,

 3. wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika Spółdzielni.

 1. Protokoły lustracji oraz protokoły obrad i uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni są dostępne na stronie internetowej (http://www............../ ) w wersji zapewniającej zgodność z obowiązującym prawem (w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz zapewniającej ochronę interesu Spółdzielni.


§4.

 1. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym, wykłada się w biurze Spółdzielni na co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia, którego przedmiotem ma być rozpatrzenie i zatwierdzenie tych sprawozdań.

 2. Po walnym zgromadzeniu, na którym sprawozdania, o których mowa w ust. 1 były zatwierdzane, są udostępniane członkom do wglądu na zasadach określonych w §3.

§5.

 1. Umowy zawierane przez Spółdzielnię z osobami trzecimi udostępniane są członkowi na zasadach określonych w § 3, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Zarząd Spółdzielni może odmówić udostępnienia umów, o których mowa w ust. 1, w przypadku, gdy:

 1. naruszałoby to prawa osób trzecich;

 2. istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę.

 1. Za naruszające prawa osób trzecich uważa się w szczególności udostępnienie takiej umowy, która zawiera informacje chronione przepisami prawa, stanowi tajemnicę osoby trzeciej lub narusza prywatność osoby trzeciej.

 2. Odmowa udostępnienia umowy zawierająca uzasadnienie, wyrażana jest na piśmie i doręczana członkowi za potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Spółdzielnię w Biurze Spółdzielni lub listem poleconym (listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).

 3. Członek ma prawo zwrócić się do Rady Nadzorczej o zmianę decyzji Zarządu dotyczącą odmowy udostępnienia dokumentów.

 4. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi może, na podstawie art. 18 § 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze, złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.


§6.

1. Spółdzielnia prowadzi ?Rejestr udostępniania dokumentów" w którym wpisuje się:

 1. datę,

 2. imię i nazwisko oraz numer członka, który zaznajamiał się z dokumentami/ otrzymał kopie,

 3. godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia zaznajamiania się z dokumentami,

 4. wykaz udostępnionych / skopiowanych dokumentów,

 5. dane i podpis osoby udostępniającej dokumenty w imieniu Spółdzielni,

 6. podpis osoby, o której mowa w pkt.2).

2. Do rejestru załącza się wnioski członków o udostępnienie dokumentów do wglądu lub ich kopii oraz kopie wysłanych odpowiedzi.


§7.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Sekretarz Rady Nadzorczej

_____________________

Tomasz Hieropolitański

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

_____________________

Małgorzata WonciszZałącznik nr 1

do Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej ?Skarpa Marymoncka? w Warszawie????.....?????.....?? Warszawa, dnia ????????..

imię i nazwisko

?????......???....???

adres

????............????..??

telefon kontaktowy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

?Skarpa Marymoncka?

ul. Zabłocińska 10

01-697 WarszawaWNIOSEK

Na postawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z poźn. zmianami) oraz ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z poźn. zmianami) oraz w oparciu o Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej ?Skarpa Marymoncka? w Warszawie, wnioskuje o:


1. Sporządzenie i wydanie mi kserokopii niżej wymienionych dokumentów.

a) ????????????????????????..??????????...

b) ?????????????????????????..?????????...

c) ?????????????????????????..?????????...

d) ?????????????????????????..?????????...

e) ?????????????????????????..?????????...

f) ???????????????????????????????????.

g) ???????????????????????????????????.

(*niepotrzebne skreślić)


2. Zobowiązuję się do wniesienia opłaty, o której mowa w § 6 ww. Regulaminu (nie dotyczy statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu) na rachunek bankowy Spółdzielni przed ich otrzymaniem.


3. Kserokopie dokumentów odbiorę osobiście / proszę przekazać listownie po zaksięgowaniu

wpłaty* na adres: ????????????????????..?????.????


4. Umożliwienie mi zaznajomienia się z następującymi dokumentami:

a) ???????????????????????????????????..

b) ???????????????????????????????????..

c) ???????????????????????????????????..

d) ???????????????????????????????????..

e) ???????????????????????????????????..

f) ???????????????????????????????????.

g) ???????????????????????????????????.


Oświadczam, że jestem członkiem Spółdzielni Mieszkaniowej ?Skarpa Marymoncka? w Warszawie.


??????????????????? ????..........????????.

seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu data i podpis potwierdzającego tożsamośćNr członkowski ????????.. ????...........????.........??

data i podpis pracownika(*niepotrzebne skreślić)1) Załącznikiem oraz integralna częścią wniosku jest oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności związanej z uzyskaniem dokumentacji i danymi

REJESTR

udostępnionej dokumentacji Spółdzielni Mieszkaniowej ?Skarpa Marymoncka? w Warszawie
Korzystamy z plików cookie tylko w stopniu niezbędnym do działania strony.
Dowiedz się więcej wiem, zamknij